X

Chinese Celery (Nan Ling)

$1.00

More Details →
X

Chinese Radish (Hong Vit)

$1.00

More Details →
X

Daikon Radish (Miyashige)

$1.00

More Details →
X

Micro Alfalfa

$1.00

More Details →
X

Micro Amaranth & Kohlrabi Mix

$1.00

More Details →
X

Micro Arugula (Wasabi)

$1.00

More Details →
X

Micro Arugula, Amaranth & Kohlrabi Mix

$1.00

More Details →
X

Micro Basil

$1.00

More Details →
X

Micro Basil (Blue Spice)

$1.00

More Details →
X

Micro Basil (Genovese)

$1.00

More Details →
X

Micro Basil (Opal)

$1.00

More Details →
X

Micro Basil Mix (Genovese and Opal)

$1.00

More Details →
X

Micro Borage

$1.00

More Details →
X

Micro Britton Shiso

$1.00

More Details →
X

Micro Bronze Fennel

$1.00

More Details →
X

Micro Carrot

$1.00

More Details →
X

Micro Celery

$1.00

More Details →
X

Micro Chervil

$1.00

More Details →
X

Micro Chinese Cabbage (Kogane)

$1.00

More Details →
X

Micro Chinese Cabbage (Red)

$1.00

More Details →
X

Micro Chinese Cabbage (Tokyo Bekana)

$1.00

More Details →
X

Micro Chives

$1.00

More Details →
X

Micro Cutting Celery

$1.00

More Details →
X

Micro Daikon Radish

$1.00

More Details →
X

Micro Dill

$1.00

More Details →
X

Micro Fenugreek

$1.00

More Details →
X

Micro Flax

$1.00

More Details →
X

Micro Ishikura Long Winter Bunching Onion

$1.00

More Details →
X

Micro Kaiware Radish Shoot (White Stem)

$1.00

More Details →
X

Micro Kaiware Rambo Radish

$1.00

More Details →
X

Micro Kohlrabi

$1.00

More Details →
X

Micro Korean Shiso

$1.00

More Details →
X

Micro Leisure Cilantro

$1.00

More Details →
X

Micro Lemon Balm

$1.00

More Details →
X

Micro Lovage

$1.00

More Details →
X

Micro Magenta Spreen

$1.00

More Details →
X

Micro Marigold (Gem)

$1.00

More Details →
X

Micro Mitsuba

$1.00

More Details →
X

Micro Mizuna (Green)

$1.00

More Details →
X

Micro Mustard Greens

$1.00

More Details →
X

Micro Mustard Red

$1.00

More Details →
X

Micro Oversize Anise Hyssop

$1.00

More Details →
X

Micro Pac Choy

$1.00

More Details →
X

Micro Parsley

$1.00

More Details →
X

Micro Pea (Petite Snap-Greens)

$1.00

More Details →
X

Micro Pea Shoots

$1.00

More Details →
X

Micro Persian Cress

$1.00

More Details →
X

Micro Radish

$1.00

More Details →
X

Micro Rambo Radish

$1.00

More Details →
X

Micro Red Amaranth

$1.00

More Details →
X

Micro Red Cabbage

$1.00

More Details →
X

Micro Red Ruben Beets

$1.00

More Details →
X

Micro Red Shiso

$1.00

More Details →
X

Micro Red Veined Sorrel

$1.00

More Details →
X

Micro Ruby Red Chard

$1.00

More Details →
X

Micro Ruby Streaks Mustard

$1.00

More Details →
X

Micro Scarlet Frills Mustard

$1.00

More Details →
X

Micro Shiso (Green)

$1.00

More Details →
X

Micro Snap Greens Pea

$1.00

More Details →
X

Micro Sorrel (Buckler Leaf)

$1.00

More Details →
X

Micro Suehihung Mustard

$1.00

More Details →
X

Micro Sunflower Shoot (Black Oil)

$1.00

More Details →
X

Micro Sunflower Shoot (Gray Striped)

$1.00

More Details →
X

Micro Tendril Pea

$1.00

More Details →
X

Micro Turnip Greens

$1.00

More Details →
X

Micro Wasabi Mustard

$1.00

More Details →
X

Micro Watercress

$1.00

More Details →
X

Mini Onion

$1.00

More Details →
X

Mizuna (Red Streak)

$1.00

More Details →
X

Pea (Afilla)

$1.00

More Details →
X

Red Beard Bunching Onion

$1.00

More Details →